Saradnja na Diskusiji

Kako da dodate komentare i fajlove u Diskusiju

Nakon što pronađete i selektujete jednu diskusiju, dobijate pristup njenim karticama: Teme, Dokumenti i Slike.

Dodavanje komentara na diskusiju:
1. Pronađite i pristupite jednoj diskusiji.
2. Kliknite na karticu Teme.
3. Odaberite ili dodajte temu.
4. Koristite polje za komentare kako biste dodali komentare, prikačili fajlove ili pomenuli korisnike pomoću @ znaka.

Dodavanje komentara na diskusiju

Dodavanje fajlova u diskusiju
1. Pronađite i pristupite jednoj diskusiji.
2. Kliknite na karticu Dokumenti.
3. Prikačite fajlove koristeći + znak.

Dodavanje fajlova u diskusiju

Svi bitni formati fajlova su podržani.